My art project

Català / English
Sobre el meu treball

La meva obra es centra en la transformació de la matèria vinculada a la seva càrrega simbòlica. Estableixo diàlegs entre els materials i els conceptes que sorgeixen en el procés de treball. Des del meu focus, la forma i la idea s’inclouen en una unitat inseparable. M’interessa generar imatges ambigües que puguin suggerir diverses interpretacions o percepcions i faig visible la qualitat característica dels elements plàstics perquè ens comuniquen d’una manera transparent el seu missatge, ja sigui intel·lectual o sensorial, en un determinat context. M’identifico amb un art holístic i multidisciplinar relacionat amb la psicologia, l'alquímia i la simbologia. Faig servir el meu cos i la natura com a eina i vehicle per a la meva experiència creativa , entenent cos/natura com un microcosmos/macrocosmos. M’agrada pensar que la meva feina és un camí subtil, transformador de consciència individual i col·lectiva.


About my work

My work centres on the transformation of matter linked to its own symbolic charge. I establish dialogues between the materials and the concepts that emerge in the process. In my viewpoint, the physical form and the mental idea construct an inseparable unit.
My intention is to generate ambiguous images that give rise to diverse interpretations or perceptions. I strive to expose the characteristic quality of the plastic elements, as to convey their message -whether it be intellectually and sensory- in a transparent way in a determined context.
I consider my artwork holistic and multidisciplinary, related to psychology, alchemy and symbology. My body and nature are an important tool and vehicle for my creative experience, and I regard the relation body/nature as microcosm/macrocosm.
I like to think that my work is a subtle way towards the transformation of individual and collective consciousness.